Parenteel van Ime Igeszn Alcama

I. Ime Igeszn Alcama, tr. Fenne Tyaerdtsdr (Alcama), dr. van Tiaerdt Dioertszn (Aelckama) en Baeuck Fooclesdr.
Uit dit huwelijk:

II. Diurd Immeszn Alcama (Alckema), geb. omstr. 1628, † na 1670, tr. Stad Ylst,FR 15 mei 1652 Tryntje Janse, dr. van Jan Janse en Aeltie Tymens.
Uit dit huwelijk:

III. Ime (Yme, Imme) Duyrdszn Alcama, geb. Boxum,Menaldumadeel,FR omstr. 1654, † Oosthem,Wymbritseradeel,FR omstr. 1733, tr. omstr. 1676 Doetje Hendriksdr.
Uit dit huwelijk:

IV. Hendrik Ymes Alcama, geb. Hylaard, Baarderadeel,FR omstr. 1692, † na 1743, tr. 1e Woudsend,FR 13 juni 1717 Antje Pyttersdr Gosliga; tr. 2e Ysbrechtum,Wymbritseradeel,FR 28 juni 1733 Hincke Sjoerds Huijtema, ged. Hartwerd,FR 20 april 1704, † Bolsward,FR 1781, dr. van Sjoerd Aedes en Bauktien Jacobs.
Uit het tweede huwelijk:
1. Baukje Alkama, ged. Ysbrechtum,Wymbritseradeel,FR (NH) 1 jan. 1736.
2. Yeme Hendriks, volgt V.
3. Sjoerd Hendriks Alcama, geb. Ysbrechtum,Wymbritseradeel,FR 2 sept. 1739, † Nijland,FR 12 sept. 1808.
4. Doetje Alcama, geb. Ysbrechtum,FR 19 nov. 1741.

V. Yeme Hendriks Alcema (Alkema, Alcama), ged. Ysbrechtum,Wymbritseradeel,FR 17 nov. 1737, † Nijland,Wymbritseradeel,FR 25 jan. 1794, tr. Nijland,Wymbritseradeel,FR (NH) 24 april 1768 Antje Baukes, geb. Wonseradeel,FR 19 dec. 1741, ged. Nijland,Wymbritseradeel,FR (NH) 3 nov. 1768, † Wonseradeel,FR 14 april 1804, dr. van Bauke Hendrikszn en Gerbrecht Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik(je) Alcema, ged. Nijland,FR 15 jan. 1769.
2. Bauke Ymes, volgt VI.
3. Johannes Alcema, geb. Nijland,FR 13 juli 1772, ged. Nijland,FR (NH) 19 juli 1772.
4. Hendrik (Hincke) Alcema, geb. Nijland,FR 3 juli 1774, ged. Nijland,FR (NH) 10 juli 1774.
5. Gelbergien Alcema, geb. Nijland,FR 2 aug. 1775, ged. Nijland,FR (NH) 20 aug. 1775.
6. Hendrik(je) Alcema, geb. Scharnegoutum,FR 19 maart 1779, ged. Scharnegoutum,FR (NH) 2 april 1779.
7. Sjoerd(je) Alkema, geb. Scharnegoutum,FR 19 april 1781, ged. Scharnegoutum,FR (NH) 20 mei 1781.
8. Tjalle (Tjalling, Tjaltje) Alcema, geb. Scharnegoutum,FR 21 okt. 1783, ged. Scharnegoutum,FR (NH) 9 nov. 1783.

VI. Bauke Ymes Alcema, geb. Nijland,Wymbritseradeel,FR 21 sept. 1770, ged. Nijland,FR (NH) 23 sept. 1770, † Oosthem,Wymbritseradeel,FR 3 jan. 1834, tr. Ysbrechtum,Wymbritseradeel,FR 11 juni 1797 Tjitske Wattes Wiersma, geb. Uitwellingerga,Wymbritseradeel,FR 3 dec. 1768, ged. Woudsend,FR (NH) 11 dec. 1768, † Abbega,Wymbritseradeel,FR 22 okt. 1826.
Uit dit huwelijk:

VII. Yme Baukes Alkema, geb. Abbega,Wymbritseradeel,FR 5 febr. 1808, ged. Abbega,Wymbritseradeel,FR (NH) 21 febr. 1808, boer, † Baarderadeel,FR 22 jan. 1863, tr. Wymbritseradeel,FR 21 mei 1831 Grietje Minnes Stegenga (Steiginga), geb. Sneek,FR 17 mei 1804, boerin, dr. van Minne Lammerts Steginga en Hylkje Alles.
Uit dit huwelijk:
1. Bauke Alkema, geb. Wymbritseradeel,FR 31 maart 1832.
2. Hylkjen Ymes Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 23 nov. 1834, † Warns,FR 3 febr. 1922, tr. Hemelumer Oldeferd,FR 1 mei 1856 Anne Gerrits Bruinsma, geb. Stavoren,FR omstr. 1829.
3. Minne Ymes, volgt VIII.
4. Tjitte Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 16 juli 1840.
5. Tjitske Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 9 okt. 1843.
6. Age Ymes Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 21 jan. 1847, † Stavoren,FR 9 jan. 1869.

VIII. Minne Ymes Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 31 jan. 1836, timmermansknecht; herbergier/kastelein, † Utrecht,UT 17 juni 1912, tr. Hemelumer Oldeferd,FR 13 mei 1858 Trijntje Jacobs de Jong, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 15 jan. 1835, dr. van Jacob Jacobs en Willemke Tjommes Elzinga.
Uit dit huwelijk:
1. Yme Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 30 maart 1859.
2. Willemke Minnes Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 27 maart 1860, † Stavoren,FR 1 april 1861.
3. Jacob Alkema, geb. Stavoren,FR 8 juli 1861.
4. Willem, volgt IXa.
5. Bauke Minnes Alkema, geb. Stavoren,FR 14 sept. 1863, † ald. 2 maart 1865.
6. Tjomme, volgt IXb.
7. Grietje Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 9 okt. 1866, tr. Wonseradeel,FR 28 nov. 1896 Hendrik de Boer, geb. Ferwoude,FR 18 febr. 1864.
8. Bauke Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 14 febr. 1868, † Apeldoorn,GE 24 jan. 1942, tr. Franeker,FR 28 sept. 1893 Jetske Ringma, geb. Franeker,FR omstr. 1866, dr. van Ritske en Antje Draaisma.
9. Willemke Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 3 juni 1869, tr. 1e Diemen,NH 20 maart 1896 Asse Mooijweer, geb. Ambt Vollenhove omstr. 1871; tr. 2e Hennaarderadeel,FR 31 aug. 1901 Eeltje Smidstra, geb. Wommels,FR omstr. 1865.
10. Ale, volgt IXc.
11. Miek Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 12 juli 1874.

IXa. Willem Alkema, geb. Stavoren,FR 8 okt. 1862, † Utrecht,UT 6 mei 1919, tr. Alphen aan den Rijn,ZH 24 dec. 1885 Adriana van Hoorn, geb. Zwammerdam,ZH omstr. 1864, dr. van Jan en Jansje van Dam.
Uit dit huwelijk:
Minne Alkema, geb. Zegwaart,ZH 15 juli 1889, tr. 1e Utrecht,UT 3 maart 1915 Teuntje de Jong, geb. Kockengen,UT 1 mei 1887, † Harmelen,UT 1 mei 1919; tr. 2e Leerdam,ZH 25 nov. 1920 Anna Cornelia Hendrika van Berk, geb. Leerdam,ZH 2 nov. 1895, † Rotterdam,ZH 30 dec. 1946.

IXb. Tjomme Alkema, geb. Stavoren,FR 2 jan. 1865, broodbakker, † Den Haag,ZH 22 dec. 1955, tr. Zegwaart,ZH 15 nov. 1888 Henriette Elizabeth Heemskerk, geb. Moordrecht,ZH 21 juni 1866, † Den Haag,ZH 28 jan. 1941, dr. van Isaak en Johanna Meerburg.
Uit dit huwelijk:
1. Isaak Adrianus Alkema, geb. Den Haag,ZH 27 febr. 1890, brood- en banketbakker, † vóór 1980, tr. Zoetermeer,ZH 29 mei 1913 Plonia Johanna van Dorp, geb. Zoetermeer,ZH 9 febr. 1891, † Den Haag,ZH 5 maart 1980, dr. van Willem.
2. IJme, volgt X.
3. Minne Alkema, geb. Den Haag,ZH 7 sept. 1892, tr. 21 juli 1920 M. van Meijgaard.
4. Johanna Alkema, geb. Den Haag,ZH 25 mei 1894.
5. Trijntje Alkema, geb. Den Haag,ZH 23 febr. 1896, tr. 29 nov. 1922 R.J. Herngreen.
6. Cornelia Alkema, geb. Den Haag,ZH 25 febr. 1898, tr. 26 juli 1922 C. Oosterbroek.
7. Willem Alkema, geb. Den Haag,ZH 13 juli 1900.
8. Maria Albertina Alkema, geb. Den Haag,ZH 6 jan. 1902, tr. 4 juni 1930 C.A. Kortenbroek.
9. Adrianus Alkema, geb. Den Haag,ZH 5 nov. 1903, tr. 11 sept. 1929 J.W. Smit.
10. Bouke Alkema, geb. Den Haag,ZH 7 maart 1906, tr. 15 aug. 1933 J. van der Veer.

X. IJme Alkema, geb. Den Haag,ZH 19 febr. 1891, broodbakker, † Den Haag,ZH 20 juni 1967, tr. Den Haag,ZH 11 dec. 1918 (door echtsch. ontbonden 23 jan. 1953) Reinira Gesina Brusse (Brussee), geb. Den Haag,ZH 7 jan. 1900, telefoniste, † Den Haag,ZH 11 juni 1987, dr. van Johannes Hermanus Brusse en Christina Gesina Uding.
Uit dit huwelijk:
1. Tjomme Alkema, geb. Den Haag,ZH 19 maart 1920, † ald. 30 juli 1993, tr. Den Haag,ZH 28 juni 1944 Frankline Louise Annie Linscheer, geb. Singapore 21 okt. 1920.
2. Isaäk Adrianus Alkema, geb. Den Haag,ZH 6 april 1926, † Ommen,OV 24 aug. 2011, tr. 1e Den Haag,ZH 29 okt. 1952 Geertruida Blaak, geb. Den Haag,ZH 26 febr. 1929, † Leidschendam,ZH 22 nov. 1981, dr. van Hendrik en Maria Elisabeth Catharina Schravesande; tr. 2e Leidschendam,ZH 21 maart 1985 Maria Wilhelmina van der Steenstraten, geb. Den Haag,ZH 27 juni 1928, † Ommen,OV 3 maart 2011.

IXc. Ale Alkema, geb. Hemelumer Oldeferd,FR 25 jan. 1871, † Utrecht,UT 26 sept. 1953, tr. Rhenen,UT 16 juni 1898 Jannigje Helena Mol, geb. Rhenen,UT omstr. 1874, † Utrecht,UT 18 dec. 1947, dr. van Abram en Helena Schrijver.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Helena Alkema, geb. Utrecht,UT 8 juni 1900.
2. Abram Alkema, geb. omstr. 1903, † Utrecht,UT 11 juni 1906.
3. Minne Alkema, geb. Utrecht,UT omstr. 1906, tr. Utrecht,UT 28 mei 1931 Clasina Jacoba Stilting.